Flötten algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLOTTEN

Deze algemene voorwaarden (verder ‘Algemene Voorwaarden’) zijn op 20 mei 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De host/exploitant kan extra voorwaarden toevoegen aan deze Algemene Voorwaarden en vormen een onlosmakelijk geheel. De inhoud van extra voorwaarden heeft geen invloed op de Algemene Voorwaarden. Conflicterende voorwaarden en condities van de host/exploitant hebben geen effect op de Algemene Voorwaarden. Door het plaatsen van een reservering stemt u ermee in dat u onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Definities
  1. Verhuurder: Flotten B.V. of een host/exploitant die Flotten Vaartuigen verhuurt;
  2. Huurder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf en/of ten behoeve van één of meerdere andere natuurlijke personen of rechtspersonen de Huurovereenkomst met Verhuurder afsluit;
  3. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling een Vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
  4. Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica.

 

 1. Algemene regels 
  1. De Huurder verklaart: Over voldoende ervaring & kennis van navigatie & vaarregels te beschikken om zelfstandig het vlot te varen.
  2. Verhuurder verhuurt Vaartuigen voor een hele dag of een dagdeel of voor een overnachting. De Vaartuigen dienen in alle gevallen voor check-out tijd terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Het is toegestaan met maximaal 4 (vier) personen gebruik te maken van een Vaartuig van Verhuurder. Kinderen gelden ook als volwaardig persoon.
  4. De minimumleeftijd om een Vaartuig bij Verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 21 (eenentwintig) jaar.
  5. Het is verboden de Vaartuigen van Verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs of medicijnen die van invloed kunnen zijn op het veilig besturen van het vlot.
  6. Het gebruik van confetti, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Ook vuurwerk, barbecue en ander open vuur zijn verboden.
  7. Alleen aan boord mag worden overnacht, niet in de natuur (een weiland of andere aanlegplek etc.).
  8. Er mag geen afval overboord gegooid worden of achtergelaten worden bij aanlegplekken.
  9. Indien het Vaartuig vuil wordt achtergelaten door Huurder, is deze een bedrag van tenminste € 25,- (vijfentwintig Euro) aan schoonmaakkosten verschuldigd.
  10. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
  11. Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten. In geval van schade of diefstal door het onbeheerd achterlaten van het vlot wordt € 8.500,- (acht duizend en vijfhonderd euro) schade in rekening gebracht.
  12. Bij slecht weer op verhuurlocatie (aanhoudende zware regenval, onweer of storm vanaf windkracht 5 beaufort) behoudt Verhuurder zich het recht voor de Huurovereenkomst per direct te ontbinden en daarbij Huurder een redelijk alternatieve datum binnen het seizoen te bieden. De definitieve beoordeling van slecht weer berust bij Verhuurder.
  13. Het seizoen loopt van 1 maart tot 31 september.
  14. Verhuurder kan de Huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het Vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.

 

 1. Vaarregels en vaargebied
  1. Er gelden lokale vaarbeperkingen voor het varen met dit vlot, bezoek www.flotten.nl om te bekijken welke gebieden bevaren kunnen worden.
  2. Het vlot betreft een vaartuig van ontwerpcategorie D en is ontworpen voor de vaart bij ten hoogste windkracht 4 beaufort en een significante golfhoogte van maximaal 0,3 meter, waarbij incidenteel golven van maximaal 0,5 meter kunnen voorkomen.
  3. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en met een maximale snelheid van 6 kilometer per uur.
  4. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.
  5. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
  6. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
  7. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen, roeiboten, zeilboten en (andere) schepen groter dan 20 (twintig) meter hebben te allen tijde voorrang.
  8. Het is niet toegestaan met het Vaartuig andere vaartuigen te slepen.

 

 1. Verplichtingen van Verhuurder
  1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt Verhuurder het Vaartuig over aan Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
  2. Verhuurder wijst Huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande relevante schade aan het Vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
  3. Verhuurder overhandigd aan Huurder een lijst met het inventaris plus daarbij vermeld wat de kosten van vervanging/reparatie zijn.
  4. De kosten van het normale onderhoud van het Vaartuig zijn voor rekening van Verhuurder. 
  5. Verhuurder vergoedt onder geen beding door Huurder zelf of in opdracht van Huurder door derden uitgevoerde reparaties.

 2. Verplichtingen van Huurder
  1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel.
  2. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het Vaartuig.
  3. Huurder zal het Vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en de Algemene Voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het Vaartuig aanbrengen.
  4. Huurder zal het Vaartuig zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet in gebruik afstaan of verhuren, niet geheel noch gedeeltelijk.
  5. Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om aan Verhuurder te melden als Huurder en/of de door hem geselecteerde mede opvarenden niet in staat zijn om te zwemmen. Opvarenden die niet in staat zijn om te zwemmen, dienen zelf zorg te dragen voor een reddingsvest en deze gedurende de gehele huurperiode te dragen.
  6. Inventaris (zoals tent, motor + toebehoren, kaarten, reddingsvesten, peddels, matrassen, etc.) die Huurder van Verhuurder meekrijgt zijn na de huurperiode in dezelfde staat terug te geven. Bij vermissing of schade brengt Verhuurder Huurder een bedrag in rekening dat is opgenomen in de inventarislijst die aan Huurder is overhandigd.
  7. Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de Huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.
  8. Huurder dient voor afvaart het Vaartuig te controleren op eventuele niet door Verhuurder vastgelegde schade. Indien Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Verhuurder vastgelegde schade, dient Huurder hiervan, voor afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.
  9. Gebreken / schade die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  10. Aan het einde van de huurperiode zal Huurder het Vaartuig aan Verhuurder terugleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het Vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats terugleveren.
  11. Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het Vaartuig meer dan 15 (vijftien) minuten later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, staat het Verhuurder vrij € 15,- (vijftien Euro) per 15 (vijftien) minuten extra in rekening te brengen en heeft Verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.
  12. In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder.
  13. Het onderstaande is de Huurder onder meer niet toegestaan, tenzij hij schriftelijke toestemming van de Verhuurder heeft ontvangen:
   1. Bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten;
   2. Aan wedstrijden deel te nemen;
   3. Huisdieren aan boord te houden;
   4. Afwijkende vracht aan boord te nemen als drugs, extra koelkasten, generators, muziekboxen of tapinstallatie;
   5. Uit te varen wanneer meer dan windkracht 4 beaufort is voorspeld.

 

 1. Aansprakelijkheid schade
  1. Verhuurder zorgt dat het Vaartuig ten behoeve van Huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder in paragraaf 3.1. overeengekomen vaargebied.
  2. Huurder  is  in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk  voor  de  door  hem  veroorzaakte  (gevolg)  schade indien hij het Vaartuig gebruikt buiten het toegestane vaargebied.
  3. Per Vaartuig geldt voor Huurder een niet af te kopen eigen risico van € 250,- (tweehonderd en vijftig Euro) per geval bij WA en cascoschade.
  4. Bij verlies en/of diefstal is Huurder in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk.
  5. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is Huurder onbeperkt aansprakelijk.
  6. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is Huurder onbeperkt aansprakelijk voor (gevolg)schade (o.m. evt. gederfde inkomsten), kosten die Verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Verhuurder.
  7. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het Vaartuig alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft.
  8. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van Verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het huurbedrag van het Vaartuig.
  9. Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten, op het risico het hoofd te stoten aan de bruggen en obstakels en op het feit dat het materiaal waarvan het Vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
  10. Verhuurder wijst er expliciet op dat het van belang is te allen tijde het gewicht van personen en goederen goed over het Vaartuig te verdelen. Het niet goed verdelen van het op het Vaartuig aanwezige gewicht en/of het opzettelijk schommelen met het Vaartuig kan leiden tot wateroverlast op het dek of omslaan van het Vaartuig. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
  11. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
  12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen die Huurder meeneemt op het Vaartuig.
  13. Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het Vaartuig als aan derden), wordt volledig op Huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
  14. Indien het Vaartuig door Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is Verhuurder gerechtigd op kosten van Huurder het Vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is Huurder alleen het eigen risico van € 250,- (tweehonderd en vijftig Euro) verschuldigd.
  15. Verhuurder is niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren zoals eventuele geluidshinder, verkeer hinder, stank, water- en of insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook.
  16. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke fouten of onvolkomenheden op de website van Verhuurder.

 

 1. Reserveringen en annulering
  1. Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is alleen mogelijk via Internet. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Verhuurder via e-mail. 
  2. Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van iDEAL (internetbankieren), Paypal, credit card.
  3. Indien de Huurder een overeenkomst met Verhuurder annuleert, is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   1. bij annulering tot twee maanden vooraf: 25% van de huurprijs;
   2. bij annulering tot twee weken vooraf: 75% van de huurprijs 
   3. bij annulering binnen een week vooraf: 100% van de huurprijs
   4. Annuleringen harde wind: Vanaf windkracht 5 beaufort op de verhuurlocatie kan de reservering kosteloos worden verzet. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal 1 (één) jaar. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade) vergoeding.
   5. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
   6. Als Huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 (één) uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief. 
   7. Overdraagbaarheid van reservering. In geval van wijzigen van de reservering door Huurder kan hij Verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken. De Huurder kan vóór de aanvang van de reis zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract. De overdrager dient uiterlijk 7 dagen vóór het vertrek Verhuurder van deze overdracht per e-mail op de hoogte te brengen. De administratiekosten van de overdracht zijn € 25,-.
   8. Indien een gereserveerd Vaartuig 1 (één) uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Huurder en Verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft Huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen huursom, tenzij Verhuurder tenminste 2 (twee) uur voor de overeengekomen tijd Huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde Vaartuig.

 

 1. Verhuur ter plaatse zonder reservering
  1. Verhuur ter plaatse is enkel mogelijk via de website: www.flotten.nl

 

 1. Klachten en geschillen
  1. Klachten kunnen doorgaans snel op locatie worden opgelost. Indien dit niet lukt, kunnen klachten schriftelijk en gemotiveerd binnen 24 uur per e-mail ingediend worden via info@flotten.nl. Flotten reageert binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. 
  2. Klachten die niet per e-mail binnen 24 uur na ontstaan van de klacht bij Flotten zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.
  3. Op de geschillen, de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Verhuurder en Huurder zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

 

Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden vernemen wij graag uw reactie per e-mail: info@flotten.nl

 

Flotten, Versie april 2021.

 

Search

juni 2021

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

juli 2021

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Volwassene
0 Kinderen

Compare listings

Compare