Flötten

Deze algemene voorwaarden (verder aangeduid als ‘Algemene Voorwaarden’) zijn op 2 maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Flötten B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en verhuurt vlotten door tussenkomst van zogenoemde hosts/exploitanten. De host/exploitant bij wie u een vaartuig huurt, kan in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, extra voorwaarden van toepassing verklaren. Deze Algemene Voorwaarden en de eventuele extra voorwaarden van de host/exploitant, vormen alsdan een onlosmakelijk geheel. Evenwel geldt dat indien en voor zover het bepaalde in de extra voorwaarden van de host/exploitant afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert. Door het plaatsen van een reservering stemt u ermee in dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord gaat.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. 1.1.  Verhuurder: Flötten B.V. alsook de host/exploitant met wie Huurder een Huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 2. 1.2.  Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf en/of ten behoeve van één of meerdere andere natuurlijke personen of rechtspersonen een Huurovereenkomst met Verhuurder sluit.
 3. 1.3.  Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
 4. 1.4.  Consument: een Huurder, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. 1.5.  Huurovereenkomst: de overeenkomst in het kader waarvan Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling een Vaartuig in gebruik te geven.
 6. 1.6.  Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica en andere toebehoren, dat in het kader van de Huurovereenkomst aan Huurder, zonder bemanning, in gebruik wordt gegeven.
 7. 1.7.  Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. 2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verhuurder en iedere tot stand gekomen Huurovereenkomst.
 2. 2.2.  Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen en per e-mail aan Huurder bevestigd is, afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 2.3.  Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Huurovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | RESERVERINGEN, ANNULERING EN VERZETTEN

Versie maart 2022 1

 1. 3.1.  Het maken van reserveringen voor één of meer Vaartuigen is alleen mogelijk via Internet. Reserveringen zijn pas geldig na Schriftelijke bevestiging door Verhuurder via e-mail.
 2. 3.2.  Betaling geschiedt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van iDeal (internetbankieren), PayPal of creditcard.
 3. 3.3.  Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de Consument toe omdat dit recht niet geldt voor diensten die strekken tot vrijetijdsbesteding en in de Huurovereenkomst een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding.
 4. 3.4.  Indien de Huurder de Huurovereenkomst annuleert of verzet, is de Huurder, onverminderd het bepaald in artikel 3.5, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt bij;
   1. annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs.
  • 2. annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
  • 3. annulering binnen 2 maanden tot 1 week voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.
  • 4. annulering 1 week voor de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
    Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien door bemiddeling van de recreant de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.
  • overeengekomen huurprijs.

   Als Huurder later is dan de uiterlijke inchecktijd van de basecamp, is sprake van ‘no show’ en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief en betaalt de volledige annuleringskosten.

 5. 3.6.  Overdraagbaarheid van reservering: In geval van wijzigen van de reservering door Huurder kan deze Verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken. De Huurder kan vóór de aanvang van de reis dezereis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de Huurovereenkomst. De overdrager dient uiterlijk 7 dagen vóór het vertrek Verhuurder van deze overdracht per e-mail op de hoogte te brengen. De administratiekosten van de overdracht bedragen € 25,-.
 6. 3.7.  Indien het Vaartuig als gevolg van een niet aan Verhuurder toerekenbare omstandigheid 1 (één) uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Huurder en Verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft Huurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden en maakt hij aanspraak op terugbetaling van de volledige overeengekomen huursom, zonder dat hij aanspraak maakt op aanvullende schadevergoeding.
 7. 3.8 wanneer de gast de reservering wilt verzetten valt dan wordt er 20% van de hoofdsom in rekeninggebracht.

ARTIKEL 4. | VERHUUR TER PLAATSE ZONDER RESERVERING

Verhuur ter plaatse is enkel mogelijk via de website: www.flotten.nl.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE REGELS

 1. 5.1.  Huurder verklaart over voldoende ervaring en kennis van navigatie en vaarregels te beschikken om zelfstandig het Vaartuig te besturen.
 2. 5.2.  Verhuurder verhuurt het Vaartuig voor een hele dag of een dagdeel of voor een overnachting. Het Vaartuig dient in alle gevallen uiterlijk op het overeengekomen eindtijdstip van de huurperiode terug te zijn op de verhuurlocatie.
 1. 5.3.  Het is toegestaan met maximaal 4 (vier) personen gebruik te maken van het Vaartuig. Kinderen gelden ook als volwaardig persoon.

 2. 5.4.  De minimumleeftijd om het Vaartuig te kunnen huren en/of te besturen is 21 (eenentwintig) jaar.

 3. 5.5.  Het is verboden het Vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs of medicijnen die van invloed kunnen zijn op het veilig besturen van het Vaartuig.

 4. 5.6.  Het gebruik van confetti, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Ook vuurwerk, barbecue en ander open vuur zijn verboden.

 5. 5.7.  Alleen aan boord mag worden overnacht, niet in de natuureen weiland of andere aanlegplek etc..

 6. 5.8.  Er mag geen afval overboord gegooid worden of achtergelaten worden bij aanlegplekken.

 7. 5.9.  Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Livemuziek en/of elektronisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.

 8. 5.10.  Het is niet toegestaan het Vaartuig onbeheerd achter te laten.

 9. 5.11.  Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden om met het voertuig te varen.

5.12.Indien het Vaartuig, behoudens normale bevuiling, vuil wordt teruggeleverd, is Verhuurder gerechtigd de schoonmaakkosten aan Huurder in rekening te brengen, met een minimum van € 25,- (vijfentwintig euro).

5.13. Tenzij de tekortkoming van Huurder ontbinding redelijkerwijs niet rechtvaardigt, is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het Vaartuig onmiddellijk terug te nemen indien Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst (waaronder het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aldus mede begrepen). Huurder is in dat geval ook verplicht de volledige huurprijs te voldoen.

ARTIKEL 6. | VAARREGELS EN VAARGEBIED

 1. 6.1.  Er gelden lokale vaarbeperkingen voor het varen met het Vaartuig. Bezoek www.flotten.nl om te bekijken welke gebieden bevaren kunnen worden.

 2. 6.2.  Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en met een maximale snelheid van 6 kilometer per uur.

 3. 6.3.  Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.

 4. 6.4.  Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.

 5. 6.5.  Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.

 6. 6.7.  Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen, roeiboten, zeilboten en (andere) schepen groter dan 20 (twintig) meter hebben te allen tijde voorrang.

 7. 6.8.  Het is niet toegestaan met het Vaartuig andere vaartuigen te slepen

 1.  ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER
 1. 7.1.  Bij de aanvang van de huurperiode draagt Verhuurder het Vaartuig over aan Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

 2. 7.2.  Verhuurder wijst Huurder vóór aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande relevante schade aan het Vaartuig en legt deze Schriftelijk vast.

 3. 7.3.  Verhuurder overhandigt aan Huurder een lijst met de inventaris plus daarbij vermeld wat de kosten van vervanging/reparatie zijn.

 4. 7.4.  De kosten van het normale onderhoud van het Vaartuig zijn voor rekening van Verhuurder.

 5. 7.5.  Het is Huurder, zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Verhuurder niet toegestaan zelf reparaties of andere veranderingen aan het Vaartuig uit te voeren of te laten uitvoeren. Onverminderd vorenstaande vergoedt Verhuurder onder geen beding door Huurder zelf of in opdracht van Huurder door een derde uitgevoerde reparaties of veranderingen.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN HUURDER

 1. 8.1.  Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en/of diens medewerker(s).

 2. 8.2.  Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het Vaartuig.

 3. 8.3.  Huurder zal het Vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming van het Vaartuig en de Huurovereenkomst gebruiken.

 4. 8.4.  Huurder zal het Vaartuig zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet onderverhuren of in gebruik afstaan aan derden anders dan de mede opvarenden, noch geheel noch gedeeltelijk.

 5. 8.5.  Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om aan Verhuurder te melden als Huurder en/of de door hem geselecteerde mede opvarenden niet in staat zijn om te zwemmen. Opvarenden die niet in staat zijn om te zwemmen, dienen zelf zorg te dragen voor een reddingsvest en deze gedurende de gehele huurperiode te dragen.

 6. 8.6.  Inventaris (zoals tent, motor + toebehoren, kaarten, reddingsvesten, peddels, matrassen, etc.) die Huurder van Verhuurder meekrijgt, dienen bij afloop van de huurperiode in dezelfde staat aan Verhuurder te worden teruggeleverd. Bij vermissing of schade aan deze goederen brengt Verhuurder Huurder het betreffende bedrag in rekening dat is opgenomen in de inventarislijst die aan Huurder is overhandigd.

 7. 8.7.  Huurder dient vóór afvaart te controleren of de in de Huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient Huurder hiervan, vóór afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.

 8. 8.8.  Huurder dient vóór afvaart het Vaartuig te controleren op eventuele niet door Verhuurder vastgelegde schade. Indien Huurder vaststelt dat er sprake is van niet door Verhuurder vastgelegde schade, dient Huurder hiervan, vóór afvaart, Verhuurder in kennis te stellen.

 9. 8.9.  Gebreken/ schade die niet zijn vermeld, worden geacht te zijn ontstaan na terbeschikkingstelling van het Vaartuig aan Huurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

 10. 8.10.  Aan het einde van de huurperiode zal Huurder het Vaartuig aan Verhuurder terugleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het Vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien dit vooraf Schriftelijk is overeengekomen, mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats terugleveren.

 11. 8.11.  Mocht Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het Vaartuig meer dan 15 (vijftien) minuten later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, staat het Verhuurder vrij € 15,-

Algemene voorwaarden Flötten

Versie maart 2022 4

(vijftien euro) per 15 (vijftien) minuten extra in rekening te brengen en heeft Verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.

 1. 8.12.  In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder.

 2. 8.13.  Het volgende is de Huurder niet toegestaan, tenzij hij voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Verhuurder heeft ontvangen:

  • –  Bedrijfsmatig personenvervoer te verrichten;

  • –  Aan wedstrijden deel te nemen;

  • –  Huisdieren aan boord te houden;

  • –  Onwetmatige goederen of grote apparatuur aan boord te nemen, zoals drugs, extra koelkasten, generators,

   muziekboxen en tapinstallaties;

   ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. 9.1.  Verhuurder zorgt dat het Vaartuig ten behoeve van Huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen Partijen in paragraaf 3.1. overeengekomen vaargebied.

 2. 9.2.  Wanneer sprake is van ernstige onkunde, ernstige nalatigheid, roekeloosheid, opzet en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Verhuurder en/of diens personeel, wordt geen beroep op de verzekering gedaan, maar is Huurder onbeperkt aansprakelijk.

 3. 9.3.  Huurder is in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade indien hij het Vaartuig gebruikt buiten het toegestane vaargebied.

 4. 9.4.  Per Vaartuig geldt voor Huurder een niet af te kopen eigen risico van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per geval bij WA- en cascoschade.

 5. 9.5.  Bij verlies en/of diefstal is Huurder in alle gevallen onbeperkt aansprakelijk en wordt € 8.500,- (achtduizendvijfhonderd euro) aan Huurder in rekening gebracht.

 6. 9.6.  Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge de Huurovereenkomst niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan, is Huurder onbeperkt aansprakelijk voor de daardoor ontstane (gevolg)schade (o.m. eventuele gederfde inkomsten van Verhuurder), kosten die Verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan Verhuurder.

 7. 9.7.  Huurder is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare schade aan het Vaartuig, alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden berokkende schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft.

 8. 9.8.  Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van het Vaartuig. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het huurbedrag van het Vaartuig.

 9. 9.9.  Verhuurder wijst hierbij expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het Vaartuig en andere objecten, op het risico het hoofd te stoten aan de bruggen en obstakels en op het feit dat het materiaal waarvan het Vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemene voorwaarden Flötten

Versie maart 2022 5

 1. 9.10.  Verhuurder wijst er hierbij expliciet op dat het van belang is te allen tijde het gewicht van personen en goederen goed over het Vaartuig te verdelen. Het niet goed verdelen van het op het Vaartuig aanwezige gewicht en/of het opzettelijk schommelen met het Vaartuig kan leiden tot wateroverlast op het dek of omslaan van het Vaartuig. Hiervoor kan Verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.

 2. 9.11.  Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

 3. 9.12.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen die Huurder of mede opvarenden meenemen op het Vaartuig.

 4. 9.13.  Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het Vaartuig als aan derden), wordt volledig op Huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.

 5. 9.14.  Indien het Vaartuig door Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is Verhuurder gerechtigd op kosten van Huurder het Vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is Huurder alleen het eigen risico van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) verschuldigd.

 6. 9.15.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren, zoals eventuele geluidshinder, verkeershinder, stank, water- en of insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook.

 7. 9.16.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke fouten of onvolkomenheden op de website van Verhuurder.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1.Klachten kunnen doorgaans snel op locatie worden opgelost. Indien dit niet lukt, kunnen klachten Schriftelijk en gemotiveerd binnen 24 uur na afloop van de huurperiode, per e-mail ingediend worden via info@flotten.nl. Flötten reageert binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

10.2. Klachten die te laat bij Flötten zijn ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

10.3. Op de Huurovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.

Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden vernemen wij graag uw reactie per e-mail: info@flotten.nl